என். தாளவாய் சுந்தரம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு