சிசுடமா நேச்சரேவின் 10வது பதிப்பு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு