படிமம்:Stomach colon rectum diagram-ta.png: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு