படிமம்:Buble-diagram-house-ta.jpg: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு