"இலங்கை மலாய்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு