"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
! scope="row" |[[2020 துருக்கியில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|துருக்கி]]{{efn|'''துருக்கி'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|From 29 July to 24 November 2020, the Ministry of Health did not publish the total number of positive cases. Instead, symptomatic coronavirus cases were shown as "patients".<ref>{{#invoke:cite news| |url=https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-int-idUSKBN26L3HG |title=Turkey has only been publishing symptomatic coronavirus cases - minister |work=Reuters |date=30 September 2020 |access-date=7 October 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite news| |url=https://www.reuters.com/article/healthNews/idUSKBN2852W3 |title=Turkey announces asymptomatic coronavirus case numbers for first time since July |work=Reuters |date=25 November 2020 |access-date=26 November 2020}}</ref> The ministry began to report the daily numbers of previously unreported cases on 25 November, announced the total number of cases in the country on 10 December 2020, and started to include asymptomatic and mildly symptomatic cases (who are usually considered recovered after 10 days of isolation<ref>{{cite book |title=COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon |date=7 December 2020 |publisher=[[Ministry of Health (Turkey)|Turkish Ministry of Health]] |page=17 |url=https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39560/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf |language=tr}}</ref>) in the number of recoveries on 12 December 2020.}}}}
|5,638660,178469
|51,048124
|5,433438,841038
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.saglik.gov.tr|title=Turkiye COVID-19 Hasta Tablosu |website=covid19.saglik.gov.tr|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Argentina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Mexico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[2020 மெக்சிக்கோவில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|மெக்சிக்கோ]]
|2,771790,846874
|239,079616
|2,171181,095291
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Covid-19 Mexico|url=https://coronavirus.gob.mx/datos/|language=es |publisher=Instituciones del Gobierno de México|access-date=2829 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127|title=Datos Abiertos – Dirección General de Epidemiología|publisher=Secretaría de Salud, Gobierno de México|language=es}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Africa.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தென்னாப்பிரிக்கா]]
|2,391408,223525
|70,338908
|2,180186,494988
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://sacoronavirus.co.za/ |title=COVID-19 Statistics in South Africa |website=sacoronavirus.co.za |date=2728 July 2021 |access-date=2829 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/HealthZA|title=Department of Health|publisher=Department of Health (South Africa)|via=Twitter|date=9 July 2021|access-date=9 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ukraine.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excluding cases from the [[political status of Crimea|disputed]] [[Sevastopol]]. Cases in these territories are included in the Russian total.
|Excluding cases from the disputed territories of the [[இலுகன்சுக் நகரம்]] People's Republics.}}</ref>
|2,250,861907
|52,891916
|2,185,339849
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Coronavirus epidemic monitoring system|url=https://covid19.rnbo.gov.ua/|access-date=2829 July 2021|publisher=National Security and Defense Council of Ukraine}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Peru.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பெரு]]
|2,106107,371873
|196,058138
|2,072074,564252
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp |title=Sala Situacional COVID-19 Perú |author=Ministry of Health (Peru) |language=es |date=2728 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=noticias&institucion=minsa |title=Resultados de busqueda |website=gob.pe |language=es |access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Netherlands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பெல்ஜியம்]]{{efn|'''பெல்ஜியம்'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapportering-coronadoden/10220849.html|title=Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden|date=20 April 2020|website=De Tijd}}</ref>}}}}
|1,119121,030089
|25,230231
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable --><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 – Epidemiologische situatie |url=https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie |website=Sciensano|language=nl|access-date=2829 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |title=Coronavirus COVID-19|url=https://www.info-coronavirus.be/nl/news/|language=nl|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sweden.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Pakistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 பாக்கித்தானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பாக்கித்தான்]]
|1,015020,827324
|23,133209
|935937,742354
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://covid.gov.pk/ |title=COVID-19 Situation |website=covid.gov.pk |publisher=Government of Pakistan |access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Portugal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Recoveries are estimates by the Tribune de Genève.
}}}}
|715716,267038
|10,392395
|317,600
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html |title=Current situation in Switzerland|publisher=Federal Office of Public Health|access-date=2829 July 2021}}</ref><!-- Tribune de Genève newspaper gives approximate daily statistics for recoveries --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://interactif.tdg.ch/2020/covid-19-carte-suisse/ |title=Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse |work=Tribune de Genève |language=fr |access-date=24 December 2020}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Nepal.svg|14px|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Bolivia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[பொலிவியா]]
|470,024929
|17,716754
|403404,396509
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.boliviasegura.gob.bo/|title=Datos Oficiales|website=Bolivia Segura |language=es|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Paraguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பரகுவை]]
|450451,494158
|14,759820
|415416,391666
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php|title=COVID-19|language=es|publisher=Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay)|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belarus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Panama.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பனாமா]]
|431432,554523
|6,781791
|411412,945994
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/MINSAPma|title=Ministerio de Salud de Panamá|publisher=Ministry of Health (Panama)|via=Twitter|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=http://minsa.gob.pa/coronavirus-covid19|title=Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá|work=Ministerio de Salud de la República de Panamá|language=es|access-date=2829 July 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bulgaria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Costa Rica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[கோஸ்ட்டா ரிக்கா]]
|402403,044511
|4,987997
|325326,139649
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=http://geovision.uned.ac.cr/oges/|title=Situacion Nacional Covid-19|website=geovision.uned.ac.cr|publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica)|language=es|access-date=9 July 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web| | url=https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19 |title=Situacion Nacional Covid-19|language=es|publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica)|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kuwait.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[குவைத்]]
|394395,538479
|2,298303
|378380,810175
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.e.gov.kw/En/|title=COVID 19 Updates|publisher=Ministry of Health (Kuwait)|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Uruguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[உருகுவை]]
|380,793976
|5,941950
|372,448721
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay|title=Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay|publisher=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Croatia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஒண்டுராசு]]
|291292,687269
|7,713758
|9899,410072
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras)|via=Twitter|language=es |date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19honduras.org/|title=Coronavirus en Honduras |publisher=Secretaria de Salud de Honduras|language=es-hn|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Egypt.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எகிப்து]]<ref group="lower-alpha">'''எகிப்து'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Includes cases identified on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS River Anuket|MS ''River Anuket'']].}}</ref>
|284,090128
|16,498507
|228,624836
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/posts/127703796188696127994649492944|script-title=ar:الصحة:أعلنت وزارة الصحة والسكان|trans-title=The Ministry of Health and Population announced|publisher=Egyptian Ministry of Health and Population|via=Facebook|language=ar|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lithuania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Ethiopia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எத்தியோப்பியா]]
|278279,920153
|4,374376
|262263,968066
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19.et/covid-19/|title=Covid-19|language=am|website=covid19.et|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bahrain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|187,824
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/MOH_Kenya|title=Ministry of Health|publisher=Ministry of Health (Kenya)|via=Twitter|date=28 July 2021|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Korea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தென் கொரியா]]
|195,099
|2,083085
|171,559
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://ncov.mohw.go.kr/en/|title=Coronavirus Disease-19, Republic of Korea|website=ncov.mohw.go.kr|publisher=Ministry of Health and Welfare (South Korea)|access-date=2829 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web|| url=https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030|title=Press Release|website=kdca.go.kr|publisher=Korea Disease Control and Prevention Agency|access-date=2829 July 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|183,957
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||number= 1420366464415059973 |date=28 July 2021|user=ZMPublicHealth|title=Daily Status Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Korea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தென் கொரியா]]
|193,427
|2,083
|170,494
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://ncov.mohw.go.kr/en/|title=Coronavirus Disease-19, Republic of Korea|website=ncov.mohw.go.kr|publisher=Ministry of Health and Welfare (South Korea)|access-date=28 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web|| url=https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030|title=Press Release|website=kdca.go.kr|publisher=Korea Disease Control and Prevention Agency|access-date=28 July 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Nigeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[நைஜீரியா]]
|171172,728263
|2,134139
|164,837886
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ncdc.gov.ng/|title=NCDC Covid-19 Page|work=Nigeria Centre for Disease Control|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Albania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அல்பேனியா]]
|132,922952
|2,456457
|130,166174
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://shendetesia.gov.al/category/lajme/|title=Lajme Archives|publisher=Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale|language=sq|access-date=2729 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.al/statistika/|title=Coronavirus Albania Statistika|publisher=Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit|language=sq|access-date=2729 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Malawi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மலாவி]]
|4950,752381
|1,540561
|3637,878196
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.health.gov.mw/|title=Covid 19 National Information Dashboard|publisher=Ministry of Health and Population (Malawi)|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cote d'Ivoire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Angola.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அங்கோலா]]
|42,110288
|1,000
|994
|35,742964
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.cisp.gov.ao:10443|title=Últimos dados sobre o COVID-19|language=pt|publisher=COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE ANGOLA - CISP|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Trinidad and Tobago.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Suriname.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சுரிநாம்]]
|25,028118
|638640
|21,285456
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid-19.sr/|title=COVID-19|website=COVID SURINAME|access-date=2829 July 2021|language=nl}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|545
|13,951
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 : Situation en Haiti |url=http://www.mspp.gouv.ht/page-covid-19/|access-date=24 July 2021|publisher=Ministère de la Santé Publique et de la Population du Republique d'Haiti}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 : Situation en Haiti |url=https://www.mspp.gouv.ht|access-date=28 July 2021|publisher=Ministère de la Santé Publique et de la Population du Republique d'Haiti}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of French Polynesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Curaçao.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[குராசோ]]
|13,378447
|126
|12,610659
|<ref>{{cite news|url=https://www.curacaochronicle.com/post/local/7970-new-covid-19-cases-19692172-tested/ |title=7970 new COVID-19 தொற்றுகள்; 19692172 tested |website=Curacao Chronicle|access-date=2829 July 2021|language=en}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Sint Maarten.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சின்டு மார்தின்]]
|2,729743
|34
|2,638644
|<ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/SXMGOV/photos/a.501207666717230/20002087401504412001058043398844/?type=3 |title=COVID-19 update July 2728, 2021 |website=Government of Sint Maarten|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Mauritius.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Turks and Caicos Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[துர்கசு கைகோசு தீவுகள்]]
|2,473479
|18
|2,426431
|<ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/tcihealthpromotions/photos/pcba.2029346793901933592001870969773/20293462039019922029592493877363/?type=3 |title=TCI COVID-19 DASHBOARD 2728 July 2021|website=Government of Turks and Caicos|access-date=2829 July 2021 }}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sao Tome and Principe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,27,350

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3207006" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது