"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கசக்கஸ்தான்]]
|549557,628107<!-- excluding pneumonia cases as they are counted separately from totals -->
|5,619<!-- use the new source directly from the Kazakh government, as Kazinform source did not update deaths daily -->
|457462,098912<!-- from Kazinform source -->
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirus2020.kz/|script-title=ru:Ситуация с коронавирусом официально |language=ru |trans-title=The situation with the coronavirus is official|website=coronavirus2020.kz|publisher=Kazinform|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press?lang=kk|script-title=kk:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі|language=kk|trans-title=Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan |publisher=Ministry of Health (Kazakhstan)|access-date=2829 July 2021 }}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saudi Arabia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Lithuania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லித்துவேனியா]]
|281282,629039
|4,412413
|268,834947
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://koronastop.lrv.lt/en/|title=Relevant information about Coronavirus (COVID-19) |publisher=Government of the Republic of Lithuania|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c6bc9659a00449239eb3bde062d23caa|title=COVID-19 ligos apžvalga Lietuvoje|trans-title=COVID-19 disease review in Lithuania|website=gislithuania.maps.arcgis.com|language=lt|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Myanmar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|112,050
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 : Carte épidémiologique|url=http://covid19.sante.gov.dz/carte/|publisher=Ministry of Health, Population, and Hospital Reform (Algeria)|lang=fr-DZ|date=26 July 2021|access-date=26 July 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-algerie/|title=Coronavirus nombre de cas en Algérie|website=coronavirus-statistiques.com|date=27 July 2021|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kyrgyzstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கிர்கிசுத்தான்]]
|161,015
|2,288301
|141,499
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.med.kg/ru/informatsii.html|script-title=ru:Информации |language=ru |publisher=Ministry of Health (Kyrgyz Republic)|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Mongolia.svg{{#ifeq:|1949|[[Category:Pages with tracked country data flag variants|Mongolia]]}}|23x15px|border|alt=|link=]]
|158,505
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19mongolia.mn/en/|title=Mongolian COVID-19 Coronavirus Tracker|website=covid19mongolia.mn|publisher=Ministry of Health (Mongolia)|date=28 July 2021|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kyrgyzstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கிர்கிசுத்தான்]]
|160,085
|2,288
|140,039
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.med.kg/ru/informatsii.html|script-title=ru:Информации |language=ru |publisher=Ministry of Health (Kyrgyz Republic)|date=28 July 2021|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of North Macedonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|88,952
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- <ref>[https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/ FHI: Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)] ''www.fhi.no''</ref> --><ref name="VG">{{#invoke:cite web| |url=https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ |title=Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden |first1=Av Sondre |last1=Nilsen |first2=Oda Leraan |last2=Skjetne |first3=Yasmin |last3=Sfrintzeris |first4=Hanna Haug |last4=Røset |first5=Carina |last5=Hunshamar |first6=Sofie |last6=Fraser |first7=Ole |last7=Løkkevik |name-list-style=vanc |website=VG Nett |access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[எசுத்தோனியா]]
|133,111
|1,271272
|128,613698
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://koroonakaart.ee/en|title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=28 July 2021|publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik|title=Koroonaviiruse andmestik|publisher=Estonian Health Board|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Albania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|130,174
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://shendetesia.gov.al/category/lajme/|title=Lajme Archives|publisher=Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale|language=sq|access-date=29 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.al/statistika/|title=Coronavirus Albania Statistika|publisher=Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit|language=sq|access-date=29 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[எசுத்தோனியா]]
|132,891
|1,271
|128,613
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://koroonakaart.ee/en|title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=28 July 2021|publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik|title=Koroonaviiruse andmestik|publisher=Estonian Health Board|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Uzbekistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Montenegro.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மொண்டெனேகுரோ]]
|101,352496
|1,627
|98,869893
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covidodgovor.me/me/statistika|title=Statistički podaci o COVID/19|trans-title=Statistical data of COVID-19|language=cnr|website=covidodgovor.me|publisher=Government of Montenegro|date=2728 July 2021|access-date=2729 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including the [[British Overseas Territories|British Overseas Territory]] of [[அக்ரோத்திரியும் டெகேலியாவும்]].
|Excluding [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] of [[வடக்கு சைப்பிரசு]].}}}}
|99100,360129
|410412
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ucy.ac.cy/|title=COVID-19 Spread in Cyprus|website=covid19.ucy.ac.cy|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Uganda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எல் சால்வடோர்]]
|86,059
|2,587599
|76,056
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL|language=es|website=covid19.gob.sv|publisher=Ministry of Health (El Salvador)|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cameroon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Cambodia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கம்போடியா]]
|75,152917
|1,339350
|6768,692386
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19-map.cdcmoh.gov.kh/|script-title=km:ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប|trans-title=Total number of coronavirus infections|language=km|publisher=Ministry of Health (Cambodia)|date=10 May 2021|access-date=11 May 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia/photos/a.930887636950343/42425829991141074245624618809945/|script-title=km:ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា|trans-title=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|language=km|publisher=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|via=Facebook|date=2829 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Luxembourg.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஜமேக்கா]]
|52,141322
|1,179182
|46,892911
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://jamcovid19.moh.gov.jm/|title=COVID-19|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)|date=14 June 2021|access-date=14 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.moh.gov.jm/updates/coronavirus/covid-19-clinical-management-summary/|title=COVID-19 Clinical Management Summary|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)|date=2627 July 2021|access-date=2728 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Transnistria_(state).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[திரான்சுனிஸ்திரியா]]{{efn|'''Transnistria'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases reported by the [[Republic of Moldova]] as part of the [[Transnistria autonomous territorial unit]].}}}}
|50,724766
|1,243
|49,073107
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=http://minzdrav.gospmr.org/covid-19 |script-title=ru:Коронавирус: официальная информация по Приднестровью |trans-title=Coronavirus: official information on Transnistria|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Malawi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Cote d'Ivoire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Ivory Coast|Cote d'Ivoire]]
|49,699775
|326
|4849,966040
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/1072|title=COVID -19: point de la situation de la maladie à coronavirus du 30 avril 2021|work=sante.gouv.ci|date=30 April 2020|access-date=1 May 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/mshpcmu|title=Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique|via=Facebook|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Madagascar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மடகாசுகர்]]
|42,669677
|943945
|40,450
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/category/coronavirus/|title=Situation Covid-19|publisher=Ministry of Public Health (Madagascar)|date=20 June 2021|access-date=20 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.who.int/region/afro/country/mg|title=Madagascar: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|website=covid19.who.int|access-date=2728 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Angola.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Trinidad and Tobago.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ|டிரினிடாட்<br/>டொபாகோ]]
|3738,663014
|1,043056
|3031,726106
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://health.gov.tt/covid-19-update-sunday-30th-may-2021|title=Trinidad and Tobago COVID-19 (Novel Coronavirus) UPDATE#740 |access-date=30 May 2021|website=health.gov.tt}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Ministry of Health, Trinidad & Tobago: COVID-19 Tracker|url=https://experience.arcgis.com/experience/59226cacd2b441c7a939dca13f832112/|access-date=2728 July 2021|website=experience.arcgis.com|via=ArcGIS Dashboards}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Cape Verde.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கேப் வர்டி]]
|33,626682
|298
|32,835879
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.cv/|title=Situação Atual|trans-title=Current Situation|language=pt |website=covid19.cv|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Australia (converted).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சிரியா]]{{efn|'''சிரியா'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases from the [[Status of the Golan Heights|disputed]] [[கோலான் குன்றுகள்]].}}}}
|25,911930
|1,909911
|21,961969
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite news||url=https://sana.sy/en/?p=243026|title=Health Ministry: 12 new coronavirus cases recorded, 6 patients recover |agency=Syrian Arab News Agency|date=25 July 2021|access-date=25 July 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=56&language=ar-YE|title=Syrian Arab Republic|publisher=Syrian Ministry of Health|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Gabon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Abkhazia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சியார்சியா]].}}}}
|21,417579
|299300
|17,235307
|<ref>{{cite news |title=ОПЕРШТАБ: ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЁН У 167 ЧЕЛОВЕК, ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ|url=https://apsnypress.info/ru/item/4085-opershtab-diagnoz-covid-19-podtverzhdjon-u-167-chelovek-pyat-letalnykh-sluchaev|access-date=28 July 2021 |work=Apsnypress |date=2728 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Haiti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of French Polynesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பிரெஞ்சு பொலினீசியா]]
|19,494636
|147
|18,902
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.presidence.pf/actualites/coronavirus/|title=Point de situation sur le Coronavirus|website=presidence.pf|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Seychelles.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Togo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[டோகோ]]
|15,292393
|148150
|14,191272
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gouv.tg/|title=Situation au Togo|trans-title=Situation in Togo|language=fr|website=covid19.gouv.tg|publisher=Government of Togo|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Tajikistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தஜிகிஸ்தான்]]
|14,673845
|118120
|14,167313
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19: Шабонарӯзи охир дар Тоҷикистон ягон ҳолати нави гирифторшавӣ ба ин беморӣ ба қайд гирифта нашуд|url=https://khovar.tj/2021/03/shabonar-zi-ohir-dar-a-on-ziyoda-az-507-azor-olati-siroyati-koronavirus-oshkor-gar1did/|access-date=2021-03-18|language=ru-RU}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Tajikistan: КОРОНАВИРУС (COVID-19) Dashboard|url=https://covid.tj|access-date=2728 July 2021|website=covid.tj}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Andorra.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பகாமாசு]]{{Efn|'''பகாமாசு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Some of these deaths may still be under investigation as stated in the Ministry's press release.}}}}
|14,327457
|285286
|12,419501
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/News%20and%20Press%20Release/!ut/p/b1/vZLZjpswFIafZR4gg1kC5tJswewJS4AbBCEQIEBC0hB4-mbUUatWmkwv2rGvLH2_v3OOTcRESMRdeqvK9Fr1XXp8O8dsQq9scy0y0IQswwNMehaWZIde0eQDiB4A-GAh8CMPViZCj_xqCViAfcdADqdStk4RWyJUo9mQejzKcpAcfCqc_Qmsj00q02GNF8syYmIK1f4kW0PPkde4i-9zM16uV5lzOxT3irL8dl_kh-biugrOzI1X85DsDmlxatS8OE1XPmqcurp1onmPnMLT5GDdsdl5Wzhm4U5tedm3ZzAf67jPIxCkWwen9sk8Z7Tadp2qxH5eOymZjIokqGHz3vOTpv5qZj_zNuW9ASLJ6v4SQIn5LL8l4qdjZcA78OxZfr_hzxrYzwCGsNS-3RPRA-M-xARAeEQImMStpxOem3lTzxvbGhRsSfoIDB-YcuJbnqJZlmJ5Er4DQGpmJpieF1iWD4HLG04ebHwBCbYIBfa50DXYrxVCgfxqIfffhTpFP4QGbVhQJN0V_cVC-O8_jUbEVda-jrv2FbxCnqb4JQcgA8klCUgiqCOGkyAeJewl7mHvkBoXywIeoaB5bGS45LnawKNWtTfjJmZoMlWa2u53XOYgturXR1mR7G95mg_h9VZu4yFEWAdrHpV3fJyhgG5hIXqDxEuGVSJ6zWRbbhhGthFZq97vLlyvU8XU9slpcrpAbOjALrAe-KF1vruLqEuOu3p38oTJwFzZTwdvYVcm19v6VMWXcqnd-5zOo8TkxAsFQg4gNPvVsH55IU6tf9MNdiMXUjj_2ug7Zjn5Nw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title=COVID-19 Report Update #487488|publisher=Ministry of Health (Bahamas)|access-date=28 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belize.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பெலீசு]]
|1314,983069
|333337
|13,255311
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/Belizehealth/photos/pcb.27348236201493692736325859999145/27348231068160872736325339999197/|title=Belize COVID-19 Cumulative Report SARSCoV2 Lab Screenings|via=Ministry of Health and Wellness (Belize) on Facebook|date=2628 July 2021|access-date=2729 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Burkina Faso.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[புர்க்கினா பாசோ]]
|13,556560
|169
|13,359361
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/sigbf226/photos/a.554191484923899/15341429669287411534865720189799/|title=Service d'Information du Gouvernement – Burkina Faso|via=Facebook |language=fr |date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.sig.gov.bf/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1162&cHash=59f18f0279bed4d4ecda28a619751bb0|title=Maladie à coronavirus : 00 nouveaux cas confirmés, 08 guérisons et 00 décès à la date du 02 mai 2021|publisher=Service d'Information du Gouvernement du Burkina Faso|access-date=5 May 2021 |language=fr}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Curaçao.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Aruba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அரூபா]]
|11,460521
|109
|11,099110
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.arubacovid19.org/|title=Casonan di Corona Virus na Aruba 2728 di Juli 2021|language=pap,en|website=www.arubacovid19.org|access-date=2728 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[வடக்கு சைப்பிரசு]]<!-- Note that short names are used unless distinction is needed. Do not abbreviate "northern"-->{{efn|name="TRNC"|'''வடக்கு சைப்பிரசு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[சைப்பிரசு]].}}}}
|11,043206
|3940
|9,351486
|<ref>{{#invoke:cite news| |title=KKTC Sağlık Bakanlığı |url=https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM |website=saglik.gov.ct.tr | lang=tr |access-date=2728 July 2021 }}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Benin.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பெனின்]]
|8,324394
|107108
|8,125136
|<ref>{{#invoke:cite web||title=Coronavirus (Covid-19)|url=https://www.gouv.bj/coronavirus/|access-date=2228 July 2021|publisher=Gouvernement de la République du Bénin|language=fr}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Ministère de la Santé du Bénin|url=https://www.facebook.com/msantebenin|date=9 July 2021|access-date=14 July 2021|publisher=Ministère de la Santé du Bénin via Facebook|language=fr}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Jersey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Lugansk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[இலுகன்சுக் நகரம்|இலுகன்சுக் <br/>மக்களாட்சிக் குடியரசு]]{{efn|name="DNR-LNR"}}
|6,380463
|566574
|5,128170
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:Всего по состоянию на 09:00 2829 июля|trans-title=Total as of 09:00 July 2729|url=https://mzlnr.su/2021/07/2829/vsego-po-sostoyaniyu-na-0900-2829-iyulya/|access-date=2829 July 2021 |work=mzlnr.su |date=2829 July 2021 |language=ru}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sierra Leone.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Niger.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[நைஜர்]]
|5,604607
|195
|5,304330
|<!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.ne/|title=Situation du coronavirus|website=coronavirus.ne|date=22 February 2021|access-date=3 March 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.sante.gouvne.org/coronna-covid-19/|title=Press release from the Minister of Public Health|date=2021-04-29|access-date=2021-05-01|publisher=Niger Ministry of Public Health}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/MinSanteNiger/photos/a.114090640239554/357629932552289358066692508613|lang=fr|via=Ministère de la Santé du Niger on Facebook|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saint Lucia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செயிண்ட் லூசியா]]<!-- do not change "saint" to "st." please! -->
|5,529537
|88
|5,343354
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19response.lc/|title=Saint Lucia's COVID-19 Dashboard [Statistics]|publisher=Ministry of Health and Wellness (Saint Lucia)|date=2628 July 2021|access-date=2729 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Laos.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Chad.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சாட்]]
|4,971972
|174
|4,785789
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.who.int/region/afro/country/td|title=WHO daily Report|website=www.who.int|access-date=20 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/ministeresantetchad/photos/a.597628504017561/12058322065305181206555299791542/|title=Communiqué N* 468 de la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire|lang=fr|publisher=Ministère de la Santé Publique du Tchad|via=Facebook|date=2728 July 2021|access-date=2829 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Gibraltar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,28,536

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3207032" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது