இசுட்டீவ் பால்மர்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு