நீள் தீவு இடைக்கடல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு