வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
|27,487
|1,514,962
|<!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||script-title=bn:করোনা ভাইরাস ইনফো ২০১৯ |trans-title=COVID-19 info |url=https://www.corona.gov.bd/ |access-date=29 September 2021 |website=corona.gov.bd |language=bn}}</ref><ref>{{#invoke:cite web ||title=কোভিড-১৯ ট্র্যাকার |trans-title=COVID-19 Tracker |url=http://covid19tracker.gov.bd/ |access-date=29 September 2021 |website=covid19tracker.gov.bd}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Israel.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including cases from the [[Status of the Golan Heights|disputed]] [[கோலான் குன்றுகள்]].
|Excluding cases from the [[COVID-19 pandemic in the State of Palestine|Occupied Palestinian Territories]].}}}}
|1,275279,405209
|7,692734
|1,213222,719854
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||script-title=he:נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית |url=https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general |trans-title=Corona virus in Israel |language=he |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Pakistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|27,729
|1,169,566
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://covid.gov.pk/ |title=COVID-19 Situation |website=covid.gov.pk |publisher=Government of Pakistan |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belgium (civil).svg <!-- Not the official flag of Belgium, but see talk page for objections to using the state flag as the default. -->|23x15px|border|alt=|link=]]
| On 16 March 2021, the Ministry of Internal Affairs did not report the number of recoveries because of "work on the data centralization platform". The number of recoveries is as of 15 March.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-16-martie-ora-13-00/ |title=Informare COVID-19, Grupul de Comunicare Strategică, 16 martie, ora 13.00|website=mai.gov.ro|language=ro|date=16 March 2021|access-date=17 March 2021}}</ref>
}}}}-->
|1,221233,636668
|3637,865041
|1,110118,542816
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mai.gov.ro/category/comunicate-de-presa/ |title=Comunicate de presă |trans-title=Press release |publisher=Ministry of Internal Affairs (Romania) |language=ro-RO|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sweden.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|11,178<!-- use the new source directly from the Kazakh government, as Kazinform source did not update deaths daily -->
|820,792<!-- from Kazinform source -->
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirus2020.kz/|script-title=ru:Ситуация с коронавирусом официально |language=ru |trans-title=The situation with the coronavirus is official|website=coronavirus2020.kz|publisher=Kazinform|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press?lang=kk|script-title=kk:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі|language=kk|trans-title=Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan|publisher=Ministry of Health (Kazakhstan)|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cuba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|19,098
|583,509
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://ncov.moh.gov.vn/ |title=Cổng Thông Tin Của Bộ Y Tế Về Đại Dịch COVID-19|trans-title=Portal Of The Ministry Of Health About COVID-19 Pandemic|date=29 September 2021|access-date=29 September 2021 |language=vi |publisher=[[Ministry of Health (Vietnam)]]}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Austria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[ஆஸ்திரியா]]
|741743,046095
|1011,998009
|710711,069844
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.ots.at/pressemappe/54/bundesministerium-fuer-inneres |title=Bundesministerium für Inneres: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus|language=de|publisher=[[Federal Ministry of the Interior (Austria)|Innenministerium]]|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United Arab Emirates.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|443,053
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php |title=COVID-19 |language=es |publisher=Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay) |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சிலோவாக்கியா]]
|412,507
|12,620637
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- <ref>[https://www.rtvs.sk/koronavirus Aktuálne o koronavíruse na Slovensku] ''www.rtvs.sk''</ref> --><!-- rtvs (Radio and Television of Slovakia) is a public broadcasting service owned by the Slovak government --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://korona.gov.sk/en/coronavirus-covid-19-in-the-slovak-republic-in-numbers/ |title=Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic in numbers |website=korona.gov.sk |publisher=National Health Information Center |date=2930 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kuwait.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,448
|408,499
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://corona.e.gov.kw/En/ |title=COVID 19 Updates |publisher=Ministry of Health (Kuwait) |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சிலோவாக்கியா]]
|411,080
|12,620
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- <ref>[https://www.rtvs.sk/koronavirus Aktuálne o koronavíruse na Slovensku] ''www.rtvs.sk''</ref> --><!-- rtvs (Radio and Television of Slovakia) is a public broadcasting service owned by the Slovak government --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://korona.gov.sk/en/coronavirus-covid-19-in-the-slovak-republic-in-numbers/ |title=Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic in numbers |website=korona.gov.sk |publisher=National Health Information Center |date=29 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Croatia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[குரோவாசியா]]
|403404,080790
|8,628640
|386387,351275
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.koronavirus.hr/en|title=Službena stranica Vlade |publisher=Croatian Institute of Public Health |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Palestine.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|6,054
|381,445
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay|title=Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay|publisher=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ireland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|9,777
|110,364
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras) |via=Twitter |language=es |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19honduras.org/ |title=Coronavirus en Honduras |publisher=Secretaria de Salud de Honduras |language=es-hn |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Denmark.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,604
|173,005
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.med.kg/ru/informatsii.html|script-title=ru:Информации |language=ru |publisher=Ministry of Health (Kyrgyz Republic)|date=28 September 2021|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Botswana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Latvia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[லாத்வியா]]
|157158,083291
|2,706717
|145146,857449
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.gov.lv/covid-19/covid-19-statistika/covid-19-izplatiba-latvija |title=Covid-19 izplatība Latvijā |trans-title=Distribution of Covid-19 in Latvia|website=covid19.gov.lv|language=lv|date=2930 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|7,206
|124,733
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://covid.moph-dw.org/#/ |title=Afghanistan Covid-19 Cases |publisher=Ministry of Public Health (Afghanistan) |date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mozambique.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,915
|146,966
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.ins.gov.mz/ |title=Início |language=pt |website=covid19.ins.gov.mz |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Puerto Rico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|102,827
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19-map.cdcmoh.gov.kh/|script-title=km:ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប|trans-title=Total number of coronavirus infections|language=km|publisher=Ministry of Health (Cambodia)|date=7 August 2021|access-date=10 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia/photos/a.930887636950343/4439569179415487/|script-title=km:ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា|trans-title=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|language=km|publisher=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|via=Facebook|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of El Salvador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எல் சால்வடோர்]]
|104,348
|3,234
|86,851
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL|language=es |website=covid19.gob.sv|publisher=Ministry of Health (El Salvador)|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Australia (converted).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excluding the cases from ''டயமண்ட் பிரின்சசு'' cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
}}}}
|102105,723123
|1,278289
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers |url=https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers |publisher=Australian Government Department of Health|date=2930 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of El Salvador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எல் சால்வடோர்]]
|104,348
|3,234
|86,851
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL|language=es |website=covid19.gob.sv|publisher=Ministry of Health (El Salvador)|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Rwanda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,264
|91,490
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=707|title=Covid-19 Rwanda Cases|publisher=Rwanda Biomedical Centre|access-date=29 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||author=Rwanda Ministry of Health|user=RwandaHealth|number= 1443329511211347971 |date=29 September 2021|title=Amakuru Mashya Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the People's Republic of China.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Cameroon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கமரூன்]]
|8592,414303
|1,368459
|80,433
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.journalducameroun.com/tag/coronavirus/|title=Point Statistiques Covid-19|trans-title=Covid-19 Statistics Point|language=fr|website=Journal du Cameroun|date=27 May 2021|access-date=27 May 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.minsante.cm/|title=STATISTIQUES COVID-19|language=fr|website=covid19.minsante.cm|date=8 April 2021|access-date=28 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.who.int/region/afro/country/cm|title=Covid-19 dashboard|publisher=WHO|access-date=1429 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Maldives.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|231
|82,875
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=COVID-19 Statistics Dashboard|publisher=Ministry of Health (Maldives)|date=31 August 2021|access-date=31 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet | |number= 1443259284016414729 |title=Coronavirus in Maldives |user=HPA_MV|date=29 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the [[தோனெத்ஸ்க் மாகாணம்|தோனெத்ஸ்க்]] and [[Luhansk Oblast|Luhansk]] Oblasts.
}}}}
|6667,394201
|4,834875
|5152,906471
|<!-- Keep for reference: --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://mzdnr.ru/news/po-sostoyaniyu-na-1000-2930-sentyabrya-vsego-6639467201-zabolevshih-infekciey-covid-19-na-territorii|script-title=ru:По состоянию на 10:00 2930 сентября всего 6639467201 заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики|website=mzdnr.ru|language=ru|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Malawi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|337
|36,615
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.cv/ |title=Situação Atual |trans-title=Current Situation |language=pt |website=covid19.cv |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Malta.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மால்ட்டா]]
|37,126148
|457
|35,332359
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/sahhagovmt/photos/a.102565371462015/226743399480751227352489419842/|title=Official COVID-19 figures |date=2930 September 2021|access-date=2930 September 2021|publisher=Ministry of Health (Malta)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,715
|5,617
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite tweet ||user=YSNECCOVID19 |number= 1443198073681977344 |script-title=ar:آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن#معا_لمواجهة_كورونا|trans-title=Latest virus spread statistics|language=ar|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Barbados.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,777

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3290439" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது