வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
|3,609<!--Subtract 356 from the government total to exclude the number of probable case recoveries.-->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-current-cases|title=COVID-19 – current cases|publisher=Ministry of Health (New Zealand)|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Antigua and BarbudaDominica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[டொமினிக்கா]]
|3,602
|21
|3,006
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.dominica.gov.agdm/index.php/updates |title=HomeDominica |website=COVID19.gov.agCoronavirus Update |publisher=GovernmentMinistry of AntiguaHealth, Wellness and BarbudaNew Health Investment Response to COVID-19 (Commonwealth of Dominica) |date=2730 September 2021 |access-date=282 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sao Tome and Principe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Monaco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மொனாக்கோ]]
|3,313314
|33
|3,252254
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Coronavirus-Covid-19/Actualites/Covid-19-1-nouveau-cas-positif-et-2-guerisons-ce-mercredijeudi-2930-septembre|title=Covid-19 : 1 nouveau cas positif et 2 guérisons ce mercredijeudi 2930 septembre|access-date=2930 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite tweet||user=GvtMonaco|number=1287485387963801602|date=27 July 2020|title=Aucun nouveau cas positif au Covid-19 n'a été révélé en Principauté ce dimanche 26 juillet.|language=fr}}</ref>-->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of DominicaAntigua and Barbuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[அன்டிகுவாவும் பர்பியுடாவும்|அன்டிகுவா பர்பியுடா]]
!scope="row"|[[டொமினிக்கா]]
|3,293188
|1576
|2,680134
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.dominica.gov.dmag/index.php/updates |title=DominicaHome Coronavirus Update|website=COVID19.gov.ag |publisher=MinistryGovernment of Health, WellnessAntigua and New Health Investment Response to COVID-19 (Commonwealth of Dominica)Barbuda |date=2429 September 2021 |access-date=282 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Artsakh.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:В Арцахе подтвержден один случай заболевания коронавирусом|trans-title=
One case of coronavirus confirmed in Artsakh|url=https://armenpress.am/rus/news/1061665/|work=Armenpress|date=26 August 2021|language=ru}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Antigua and Barbuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[அன்டிகுவாவும் பர்பியுடாவும்|அன்டிகுவா பர்பியுடா]]
|2,923
|64
|1,882
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.gov.ag/ |title=Home |website=COVID19.gov.ag |publisher=Government of Antigua and Barbuda |date=27 September 2021 |access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Turks and Caicos Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[துர்கசு கைகோசு தீவுகள்]]
|2,836859
|23
|2,758780
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref name="ongoing">{{cite web|url=https://www.facebook.com/tcihealthpromotions/photos/pcb.20801169988249122082731031896842/20801141121585342082730951896850/|title=TCI COVID-19 DASHBOARD 281 SeptemberOctober 2021|website=Government of Turks and Caicos |access-date=292 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the British Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[செயிண்ட் கிட்சும் நெவிசும்]]
|1,918965
|13
|1,882000
|990
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=Government of St. Kitts and Nevis – COVID – 19 Updates |url=https://covid19.gov.kn/|access-date=2021-09-2930}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.kn/2021/05/27/st-kitts-nevis-covid-19-situation-report-no-427/|title=St.Kitts-Nevis COVID-19 Situation Report No. 465|work=Government of St. Kitts and Nevis|date=7 July 2021|access-date=8 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Guernsey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[குயெர்ன்சி]]
|1,597603
|19
|1,500505
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 Coronavirus – Testing results|url=https://www.gov.gg/covid19testresults|date=2930 September 2021|access-date=292 SeptemberOctober 2021|website=www.gov.gg|publisher=Public Health Services (Guernsey)|location=St Peter Port}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Faroe Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பரோயே தீவுகள்]]
|1,161178
|2
|1,064072
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://corona.fo/?_l=en|title=Numbers in the Faroe Islands|website=corona.fo|date=2829 September 2021|access-date=292 SeptemberOctober 2021}}</ref><!--Government of Denmark may or may not provide more up-to-date figures--><!--<ref name="gov-dk"/>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning|title=Overvågning af COVID-19|language=da|publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute)|date=6 November 2020|access-date=6 November 2020}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flugzeugträger_Silhouette.svg|23x15px|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Cayman Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கேமன் தீவுகள்]]
|835853
|2
|765781
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.exploregov.ky/coronavirus-statistics|title=COVID-19 Statistics For The Cayman Islands|work=Cayman Islands Government|date=291 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Cruise ship side view.svg|23x15px|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Greenland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கிறீன்லாந்து]]
|573584
|0
|449504
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |title=Coronavirus i Grønland |url=https://corona.nun.gl/?sc_lang=da|language=da,kl|access-date=29 September 2021}}</ref><!-- Government of Denmark may or may not provide more up-to-date figures --><!-- <ref name="gov-dk"/> --><ref>{{#invoke:cite web||date=271 NovemberOctober 2020|title=Overvågning af COVID-19|url=https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning|access-date=9 October 2020|publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute)|language=da}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Wallis and Futuna.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of the Northern Mariana Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[வடக்கு மரியானா தீவுகள் <!-- Do not abbreviate this portion! Thanks. -->]]
|268269
|2
|32
|<ref>{{#invoke:cite web||date=15 October 2020|title=CNMI COVID-19 Dashboard|url=https://cnmichcc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4061b674fc964efe84f7774b7979d2b5|access-date=26 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Northern Mariana Islands (Commonwealth of the): WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|url=https://covid19.who.int/region/wpro/country/mp|access-date=291 SeptemberOctober 2021|website=covid19.who.int}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Cruise ship side view.svg|23x15px|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Sint Eustatius.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[சின்டு யுசுடாசியசு]]
|2528
|0
|23
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||title=Government of Sint Eustatius |url=https://www.facebook.com/photo/?fbid=199859575575100203738835187174&set=a.197864272441297|access-date=2021-09-2330|publisher=Government of Sint Eustatius |via=Facebook}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Solomon Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,768

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3291704" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது