"ஜிட்டாண்ட அள்ளி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு