"வண்ணாத்தி மீன்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு