கியோட்டோ பரிசு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு