1 கிளமெண்ட் (நூல்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு