மலைச்சரிவு பனிச்சறுக்கு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு