இசுடர்லிங் சுழல் எண்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு