சென்ஸ் அண்ட் சென்சிபிலிடி (நாவல்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு