கதிரலைக் கும்பா: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு