வியட்டிய மொழிகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு