சந்திரசேகர் வரையறை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு