அற்றுவிட்ட இனம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு