தகுதிச் சொல்வழக்கு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு