பகுப்பு:இயந்திரவியல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு