குளிர்சாதனப் பெட்டி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு