பெற்றோரின் பெற்றோர்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு