மகாகாலா (டைனோசர்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு