திட்டக் குமுகம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு