அமர் சோனர் பங்களா: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு