இழைவலுவூட்டு நெகிழி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு