ஒட்டுநிலை மொழி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு