"தன்னார்வப் பணி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு