சுற்றுப்பாதை வீச்சு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு