தென்னாபிரிக்காவின் இனவொதுக்கல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு