"யோகான்னசு கெப்லர்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு