பரிமாற்றுக் குலம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு