தேரவாத பௌத்தம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு