மேலாண்மைக் கணக்கியல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு