ஜாக்-லூயி டேவிட்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு