"சுற்றுப்பாதை வீச்சு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு