"வாசிங்டன், டி. சி." பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு