பல்கோண எண்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

264 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  19 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
No edit summary
<table border="3" cellpadding="3"><tr><b>
<td align=center>பெயர்</td><td align=center>Formula</td><td align=center><i>n</i>=1</td><td align=center>2</td><td align=center>3</td><td align=center>4</td><td align=center>5</td><td align=center>6</td><td align=center>7</td><td align=center>8</td><td align=center>9</td><td align=center>10</td><td align=center>11</td><td align=center>12</td><td align=center>13</td></b></tr>
<tr><td align=center>Triangularமுக்கோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(1<i>n</i> + 1)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>3</td><td align=right>6</td><td align=right>10</td><td align=right>15</td><td align=right>21</td><td align=right>28</td><td align=right>36</td><td align=right>45</td><td align=right>55</td><td align=right>66</td><td align=right>78</td><td align=right>91</td></tr>
<tr><td align=center>சதுரம்</td><td align=center>½<i>n</i>(2<i>n</i> - 0)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>4</td><td align=right>9</td><td align=right>16</td><td align=right>25</td><td align=right>36</td><td align=right>49</td><td align=right>64</td><td align=right>81</td><td align=right>100</td><td align=right>121</td><td align=right>144</td><td align=right>169</td></tr>
<tr><td align=center>Pentagonalஐங்கோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(3<i>n</i> - 1)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>5</td><td align=right>12</td><td align=right>22</td><td align=right>35</td><td align=right>51</td><td align=right>70</td><td align=right>92</td><td align=right>117</td><td align=right>145</td><td align=right>176</td><td align=right>210</td><td align=right>247</td></tr>
<tr><td align=center>அறுகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(4<i>n</i> - 2)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>6</td><td align=right>15</td><td align=right>28</td><td align=right>45</td><td align=right>66</td><td align=right>91</td><td align=right>120</td><td align=right>153</td><td align=right>190</td><td align=right>231</td><td align=right>276</td><td align=right>325</td></tr>
<tr><td align=center>Heptagonalஎழுகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(5<i>n</i> - 3)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>7</td><td align=right>18</td><td align=right>34</td><td align=right>55</td><td align=right>81</td><td align=right>112</td><td align=right>148</td><td align=right>189</td><td align=right>235</td><td align=right>286</td><td align=right>342</td><td align=right>403</td></tr>
<tr><td align=center>Octagonalஎண்கோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(6<i>n</i> - 4)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>8</td><td align=right>21</td><td align=right>40</td><td align=right>65</td><td align=right>96</td><td align=right>133</td><td align=right>176</td><td align=right>225</td><td align=right>280</td><td align=right>341</td><td align=right>408</td><td align=right>481</td></tr>
<tr><td align=center>Nonagonalநவகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(7<i>n</i> - 5)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>9</td><td align=right>24</td><td align=right>46</td><td align=right>75</td><td align=right>111</td><td align=right>154</td><td align=right>204</td><td align=right>261</td><td align=right>325</td><td align=right>396</td><td align=right>474</td><td align=right>559</td></tr>
<tr><td align=center>Decagonalதசகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(8<i>n</i> - 6)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>10</td><td align=right>27</td><td align=right>52</td><td align=right>85</td><td align=right>126</td><td align=right>175</td><td align=right>232</td><td align=right>297</td><td align=right>370</td><td align=right>451</td><td align=right>540</td><td align=right>637</td></tr>
<tr><td align=center>11-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(9<i>n</i> - 7)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>11</td><td align=right>30</td><td align=right>58</td><td align=right>95</td><td align=right>141</td><td align=right>196</td><td align=right>260</td><td align=right>333</td><td align=right>415</td><td align=right>506</td><td align=right>606</td><td align=right>715</td></tr>
<tr><td align=center>12-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(10<i>n</i> - 8)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>12</td><td align=right>33</td><td align=right>64</td><td align=right>105</td><td align=right>156</td><td align=right>217</td><td align=right>288</td><td align=right>369</td><td align=right>460</td><td align=right>561</td><td align=right>672</td><td align=right>793</td></tr>
<tr><td align=center>13-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(11<i>n</i> - 9)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>13</td><td align=right>36</td><td align=right>70</td><td align=right>115</td><td align=right>171</td><td align=right>238</td><td align=right>316</td><td align=right>405</td><td align=right>505</td><td align=right>616</td><td align=right>738</td><td align=right>871</td></tr>
<tr><td align=center>14-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(12<i>n</i> - 10)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>14</td><td align=right>39</td><td align=right>76</td><td align=right>125</td><td align=right>186</td><td align=right>259</td><td align=right>344</td><td align=right>441</td><td align=right>550</td><td align=right>671</td><td align=right>804</td><td align=right>949</td></tr>
<tr><td align=center>15-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(13<i>n</i> - 11)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>15</td><td align=right>42</td><td align=right>82</td><td align=right>135</td><td align=right>201</td><td align=right>280</td><td align=right>372</td><td align=right>477</td><td align=right>595</td><td align=right>726</td><td align=right>870</td><td align=right>1027</td></tr>
<tr><td align=center>16-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(14<i>n</i> - 12)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>16</td><td align=right>45</td><td align=right>88</td><td align=right>145</td><td align=right>216</td><td align=right>301</td><td align=right>400</td><td align=right>513</td><td align=right>640</td><td align=right>781</td><td align=right>936</td><td align=right>1105</td></tr>
<tr><td align=center>17-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(15<i>n</i> - 13)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>17</td><td align=right>48</td><td align=right>94</td><td align=right>155</td><td align=right>231</td><td align=right>322</td><td align=right>428</td><td align=right>549</td><td align=right>685</td><td align=right>836</td><td align=right>1002</td><td align=right>1183</td></tr>
<tr><td align=center>18-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(16<i>n</i> - 14)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>18</td><td align=right>51</td><td align=right>100</td><td align=right>165</td><td align=right>246</td><td align=right>343</td><td align=right>456</td><td align=right>585</td><td align=right>730</td><td align=right>891</td><td align=right>1068</td><td align=right>1261</td></tr>
<tr><td align=center>19-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(17<i>n</i> - 15)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>19</td><td align=right>54</td><td align=right>106</td><td align=right>175</td><td align=right>261</td><td align=right>364</td><td align=right>484</td><td align=right>621</td><td align=right>775</td><td align=right>946</td><td align=right>1134</td><td align=right>1339</td></tr>
<tr><td align=center>20-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(18<i>n</i> - 16)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>20</td><td align=right>57</td><td align=right>112</td><td align=right>185</td><td align=right>276</td><td align=right>385</td><td align=right>512</td><td align=right>657</td><td align=right>820</td><td align=right>1001</td><td align=right>1200</td><td align=right>1417</td></tr>
<tr><td align=center>21-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(19<i>n</i> - 17)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>21</td><td align=right>60</td><td align=right>118</td><td align=right>195</td><td align=right>291</td><td align=right>406</td><td align=right>540</td><td align=right>693</td><td align=right>865</td><td align=right>1056</td><td align=right>1266</td><td align=right>1495</td></tr>
<tr><td align=center>22-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(20<i>n</i> - 18)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>22</td><td align=right>63</td><td align=right>124</td><td align=right>205</td><td align=right>306</td><td align=right>427</td><td align=right>568</td><td align=right>729</td><td align=right>910</td><td align=right>1111</td><td align=right>1332</td><td align=right>1573</td></tr>
<tr><td align=center>23-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(21<i>n</i> - 19)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>23</td><td align=right>66</td><td align=right>130</td><td align=right>215</td><td align=right>321</td><td align=right>448</td><td align=right>596</td><td align=right>765</td><td align=right>955</td><td align=right>1166</td><td align=right>1398</td><td align=right>1651</td></tr>
<tr><td align=center>24-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(22<i>n</i> - 20)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>24</td><td align=right>69</td><td align=right>136</td><td align=right>225</td><td align=right>336</td><td align=right>469</td><td align=right>624</td><td align=right>801</td><td align=right>1000</td><td align=right>1221</td><td align=right>1464</td><td align=right>1729</td></tr>
<tr><td align=center>25-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(23<i>n</i> - 21)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>25</td><td align=right>72</td><td align=right>142</td><td align=right>235</td><td align=right>351</td><td align=right>490</td><td align=right>652</td><td align=right>837</td><td align=right>1045</td><td align=right>1276</td><td align=right>1530</td><td align=right>1807</td></tr>
<tr><td align=center>26-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(24<i>n</i> - 22)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>26</td><td align=right>75</td><td align=right>148</td><td align=right>245</td><td align=right>366</td><td align=right>511</td><td align=right>680</td><td align=right>873</td><td align=right>1090</td><td align=right>1331</td><td align=right>1596</td><td align=right>1885</td></tr>
<tr><td align=center>27-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(25<i>n</i> - 23)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>27</td><td align=right>78</td><td align=right>154</td><td align=right>255</td><td align=right>381</td><td align=right>532</td><td align=right>708</td><td align=right>909</td><td align=right>1135</td><td align=right>1386</td><td align=right>1662</td><td align=right>1963</td></tr>
<tr><td align=center>28-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(26<i>n</i> - 24)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>28</td><td align=right>81</td><td align=right>160</td><td align=right>265</td><td align=right>396</td><td align=right>553</td><td align=right>736</td><td align=right>945</td><td align=right>1180</td><td align=right>1441</td><td align=right>1728</td><td align=right>2041</td></tr>
<tr><td align=center>29-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(27<i>n</i> - 25)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>29</td><td align=right>84</td><td align=right>166</td><td align=right>275</td><td align=right>411</td><td align=right>574</td><td align=right>764</td><td align=right>981</td><td align=right>1225</td><td align=right>1496</td><td align=right>1794</td><td align=right>2119</td></tr>
<tr><td align=center>30-agonalகோணம்</td><td align=center>½<i>n</i>(28<i>n</i> - 26)</td>
<td align=right>1</td><td align=right>30</td><td align=right>87</td><td align=right>172</td><td align=right>285</td><td align=right>426</td><td align=right>595</td><td align=right>792</td><td align=right>1017</td><td align=right>1270</td><td align=right>1551</td><td align=right>1860</td><td align=right>2197</td></tr>
</table>
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/6003" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது