"எஸ்பெராண்டோ" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு