ரிச்சர்டு கெக்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு