ஆப்பலாச்சிக்கோலா பழங்குடி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு