வினைவேக மாற்றம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு