கோல்ட் கடற்கரை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு