"தக்சசீலா" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு