"செப்டம்பர் 15" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு