மைனர் மாப்பிள்ளை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு